- USD
USD

خرید 31,8320 TL

فروش32,6840 TL

 - EUR
EUR

خرید 33,9040 TL

فروش34,8700 TL

 - GBP
GBP

خرید 39,0000 TL

فروش42,2900 TL

 - CHF
CHF

خرید 34,0500 TL

فروش37,0400 TL

 - AUD
AUD

خرید 20,0000 TL

فروش21,9500 TL

 - CAD
CAD

خرید 22,5000 TL

فروش24,8500 TL

 - JPY
JPY

خرید 0,1980 TL

فروش0,2270 TL

 - SAR
SAR

خرید 8,2500 TL

فروش8,9000 TL

 - RUB
RUB

خرید 0,3100 TL

فروش0,3610 TL

 - USD
USD

خرید 31,8320 TL

فروش32,6840 TL

 - EUR
EUR

خرید 33,9040 TL

فروش34,8700 TL

 - GBP
GBP

خرید 39,0000 TL

فروش42,2900 TL

 - CHF
CHF

خرید 34,0500 TL

فروش37,0400 TL

 - AUD
AUD

خرید 20,0000 TL

فروش21,9500 TL

 - CAD
CAD

خرید 22,5000 TL

فروش24,8500 TL

 - JPY
JPY

خرید 0,1980 TL

فروش0,2270 TL

 - SAR
SAR

خرید 8,2500 TL

فروش8,9000 TL

 - RUB
RUB

خرید 0,3100 TL

فروش0,3610 TL

www.tolunaylar.com.tr@کپی رایت 2019 همه حقوق محفوظ است.
3XCode